Teşvikli Fatura nedir? 

4369 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (d) bendinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmesidir.

Teşvikli Fatura Kesilmeden Önce Alıcıdan İstenecek  Evraklar:  

1-     Yatırım teşvik belgesi fotokopisi

2-    KDV den muaf olduğuna dair vergi dairesinden veya YMM den alınacak orijinal muafiyet yazısı

3-    Yurt içinden temin edilecek YTB listesi fotokopisi

4-    T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün yatırımcı ve yatırımla ilgili bilgiler evrakı fotokopisi

Not : YTB listesinin orjinali faturayı kesecek firma tarafından alıcıdan talep edilecek , satıcı satacağı malın listede yer aldığı kısma unvan , fatura no ve fatura tutarını yazdıktan sonra firma imza yetkilisi tarafından kaşe imza yapılacaktır.İlgili belgenin orjinali tekrar alıcı firmaya gönderilecek  bir nüsha fotokopisi de satıcıda kalacaktır.

Teşvikli Fatura Nasıl Düzenlenir?

Teşvik kapsamında gerekli evraklarını ilgili satıcıya teslim eden müşteriler için teşvikli fatura düzenlenebilir ve fatura üzerinde matraha KDV eklenmez.Teşvikli faturada KDV muafiyeti bulunduğu için faturanın teşvik kapsamında kesildiği belirtilen bir teşvik şerhi düşülür.

Teşvikli Faturada yazılması gereken Teşviki Belirten Şerhin Şekli:

3065 sayılı kdv kanunun 13/d maddesi gereğince …………………. tarih ve …………….sayılı YTB eki listesinin …..‘inci sırasındaki …………………………………için düzenlenmiştir.

Leave a Reply